Denne bedriftskontoen er låst og du kan ikke legge inn nye bestillinger hos oss. Har du spørsmål, ta kontakt på regnskap@benum.com.

Åpenhetserklæring

Benum Norway As jobber aktiv for å identifisere, forebygge og håndtere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsforhold både internt i bedriften og hos våre leverandører og andre samarbeidspartnere. 

Benum Norway AS jobber med et stort antall internasjonale merkevarer med produksjon på flere kontinenter. Benum Norway AS operer i en bransje med lange forsyningskjeder og transport over store områder, og vi vurderer at risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og miljøhensyn er størst nederst i forsyningskjeden og i transportleddet. 

I samarbeid med Benum Sweden AB krever vi at alle våre leverandører og samarbeidspartnere må undertegne Benums Code of Conduct, der de bekrefter at de følger alle lover og regler, jobber mot korrupsjon, følger alle grunnleggende menneskerettigheter, ikke benytter seg av barnearbeid, ivaretar ansattes helse og ivaretar miljøet i sitt virke og i sine forsyningskjeder. Alternativt kan våre samarbeidspartnere vise til egen Code of Conduct dersom denne ivaretar alle de samme kravene. 

Benum Norway AS og Benum Sweden AB følger fortløpende opp alle våre leverandører og samarbeidspartnere for å ivareta at de til enhver tid oppfyller kravene i vår Code of Conduct. Dersom vi mistenker brudd, vil vi så snart som mulig be om innsyn og, dersom brudd blir bekreftet, stille krav til tiltak for å rette opp bruddet/bruddene hos vår samarbeidspartner. 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi jobber for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, miljøet, ansattes helse og arbeidsforhold, anbefaler vi følgende ressurser: 

Du kan også sende oss en e-post på norway@benum.com dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt vår Code of Conduct. 

Generell informasjon
Benum Norway AS, heleid av Topscore AS, opererer innenfor det norske lydmarkedet med et bredt utvalg av internasjonale merkevarer. Vi importerer og distribuerer alle produkter våre kunder kan ha bruk for, fra uttrykk til inntrykk. Vi er engasjert i å sikre at våre virksomheter, så vel som våre leverandører og samarbeidspartnere, overholder et høyt nivå av etiske standarder og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsforhold.

Organisatorisk struktur
Benum Norway AS eier Benum Sweden AB. Topscore AS er eneeier av Benum Norway AS . Topscore AS har ingen egen virksomhet. Denne erklæringen gjelder for Benum Norway AS og Topscore AS.

Varslingskanal/Klagemekanisme
Vi har etablert varslingskanaler for rapportering av potensielle brudd på etiske retningslinjer og andre bekymringer. Våre ansatte rapporterer inn avvik via vårt avvikssytem, der de blir håndtert i henhold til våre retningslinjer. Eksterne kan sende sine varsler eller klager til oss på norway@benum.com.

Negative konsekvenser og risiko
Vi gjennomfører regelmessige aktsomhetsvurderinger for å identifisere og adressere potensielle negative konsekvenser knyttet til vår virksomhet og forsyningskjeder. 

I løpet av året er følgende aktsomhetsvurderinger utført: 

Leverandørvurderinger

 • Benum Norway AS gjennomfører fortløpende en grundig gjennomgang av potensielle nye leverandørers etiske retningslinjer og praksis før vi inngår et samarbeid. Dette inkluderer en evaluering av leverandørens arbeidsforhold, behandling av ansatte, samsvar med menneskerettigheter og respekt for miljøet.
 • Ved å etablere klare kriterier for valg av leverandører og gjennomføre regelmessige vurderinger av eksisterende leverandører, sikrer vi at deres forsyningskjeder oppfyller høye standarder for etikk og bærekraft.

Forsyningskjede-aktsomhetsvurderinger

 • Benum Norway AS har gjennomført en omfattende gjennomgang av hele forsyningskjeden for utvalgte leverandører for å identifisere potensielle risikoer knyttet til arbeidsforhold, miljøpåvirkning og andre etiske bekymringer.
 • Gjennomgangen inkluderer evaluering av underleverandører, transportører og andre samarbeidspartnere for å sikre at de overholder vår Code of Conduct eller leverandørens egen Code of Conduct dersom denne ivaretar alle de samme kravene. 

Korrupsjonsrisikovurderinger

 • Benum Norway AS utfører korrupsjonsrisikovurderinger for å identifisere områder der det er høyest risiko for korrupsjon og om det er nødvendig med tiltak for å forebygge dette.
 • Dette kan inkluderer gjennomgang av forretningspraksis, politikk for gaver og representasjon, og opplæring av ansatte om korrupsjonsforebygging.

Benum Norway AS operer i en bransje med lange forsyningskjeder og transport over store områder, og vi vurderer at risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og miljøhensyn er størst nederst i forsyningskjeden og i transportleddet. Vi jobber tett med våre leverandører for å avdekke og håndtere eventuelle negative konsekvenser. I løpet av det siste regnskapsåret har det ikke blitt avdekket noen faktiske negative konsekvenser. Eventuelle potensielle risikoer blir nøye vurdert og håndtert for å sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer. 

Tiltak
Vi arbeider kontinuerlig med å implementere tiltak for å forhindre og adressere ethvert brudd på våre etiske retningslinjer. Vi evaluerer fortløpende om tiltakene er formålstjenelige, og vi vil rapportere om oppnådde eller forventede resultater i fremtidige erklæringer.

I løpet av året er følgende tiltak gjennomført: 

Leverandørstyring og implementering av etiske retningslinjer i kontrakter 
I samarbeid med Benum Sweden AB krever vi at alle våre leverandører og samarbeidspartnere må undertegne Benums Code of Conduct, der de bekrefter at de følger alle lover og regler, jobber mot korrupsjon, følger alle grunnleggende menneskerettigheter, ikke benytter seg av barnearbeid, ivaretar ansattes helse og ivaretar miljøet i sitt virke og i sine forsyningskjeder. Alternativt kan våre samarbeidspartnere vise til egen Code of Conduct dersom denne ivaretar alle de samme kravene.  

 • Ved å kreve at leverandører og samarbeidspartnere undertegner Benums Code of Conduct, sikrer vi at de følger strenge etiske standarder. Dette reduserer risikoen for at leverandører og samarbeidspartnere engasjerer seg i uetisk praksis, for eksempel bruk av barnearbeid eller korrupsjon.
 • Implementering av etiske retningslinjer i kontrakter sikrer at forpliktelser knyttet til etterlevelse av lover, grunnleggende menneskerettigheter, ansattes helse og miljømessige hensyn er tydelig kommunisert og og sikrer et juridisk grunnag for å håndheve disse. Dette bidrar til å forebygge brudd på etiske standarder i leverandørkjeden.

System for kvaitetsledelse
Benum Norway AS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse og ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse. 

 • ISO 9001-sertifiseringen sikrer at virksomheten har et effektivt kvalitetsstyringssystem på plass, som kan bidra til å identifisere og rette opp eventuelle brudd på etiske retningslinjer gjennom grundig prosesskontroll og forbedringsprosesser.
 • ISO 14001-sertifiseringen fokuserer på miljøledelse, og ved å ha et strukturert system for miljøstyring, kan vi redusere risikoen for miljøskader og overholde miljømessige forpliktelser.

Produsent- og fabrikkbesøk 
Beum Norway AS besøker hvert år flere av våre leverandører og gjennomfører fakbrikkbesøk hos et utvalg leverandører. 

 • Å besøke leverandører og gjennomføre fabrikkbesøk gir oss førstehåndskunnskap om arbeidsforhold, miljømessige forhold og samsvar med etiske retningslinjer hos leverandørene. Dette gjør det mulig å identifisere eventuelle brudd på etiske standarder og iverksette tiltak for å rette dem opp.

Varslingssytem
Benum Norway AS har et robust avvikssytem som tillater ansatte å rapportere potensielle brudd på etiske retningslinjer og sikrer effektiv håndtering av eventuelle avvik fortløpende. 

 • Et robust avvikssystem gir våre ansatte en kanal for å effektivt rapportere potensielle brudd på etiske retningslinjer. Dette muliggjør rask identifisering og håndtering av ethvert avvik, noe som bidrar til å forhindre gjentakelse av uetisk praksis og rette opp eventuelle negative konsekvenser. 

Disse tiltakene arbeider sammen for å styrke Benum Norway AS evne til å oppdage, forhindre og rette opp brudd på våre etiske retningslinjer, og dermed redusere risikoen for negative konsekvenser for interessenter og samfunnet.  

Disse tiltakene kan forventes å bidra til å redusere risiko eller rette opp faktiske negative konsekvenser på følgende måter:

Leverandørstyring og implementering av etiske retningslinjer i kontrakter

 • Ved å kreve at leverandører og samarbeidspartnere undertegner Benums Code of Conduct, sikrer virksomheten at de følger strenge etiske standarder. Dette reduserer risikoen for at leverandører og samarbeidspartnere engasjerer seg i uetisk praksis, for eksempel bruk av barnearbeid eller korrupsjon.
 • Implementering av etiske retningslinjer i kontrakter sikrer at forpliktelser knyttet til etterlevelse av lover, grunnleggende menneskerettigheter, ansattes helse og miljømessige hensyn er tydelig kommunisert og og sikrer et juridisk grunnag for å håndheve disse. Dette bidrar til å forebygge brudd på etiske standarder i leverandørkjeden.

System for kvalitetsledelse (ISO 9001 og ISO 14001)

 • ISO 9001-sertifiseringen sikrer at virksomheten har et effektivt kvalitetsstyringssystem på plass, som kan bidra til å identifisere og rette opp eventuelle brudd på etiske retningslinjer gjennom grundig prosesskontroll og forbedringsprosesser.
 • ISO 14001-sertifiseringen fokuserer på miljøledelse, og ved å ha et strukturert system for miljøstyring, kan virksomheten redusere risikoen for miljøskader og overholde miljømessige forpliktelser.

Produsent- og fabrikkbesøk

 • Å besøke leverandører og gjennomføre fabrikkbesøk gir virksomheten førstehåndskunnskap om arbeidsforhold, miljømessige forhold og samsvar med etiske retningslinjer hos leverandørene. Dette gjør det mulig å identifisere eventuelle brudd på etiske standarder og iverksette tiltak for å rette dem opp.

Varslingssystem

 • Et robust avvikssystem gir ansatte en kanal for å effektivt rapportere potensielle brudd på etiske retningslinjer. Dette muliggjør rask identifisering og håndtering av ethvert avvik, noe som bidrar til å forhindre gjentakelse av uetisk praksis og rette opp eventuelle negative konsekvenser.

Disse tiltakene arbeider sammen for å styrke virksomhetens evne til å oppdage, forhindre og rette opp ethvert brudd på etiske retningslinjer, og dermed redusere risikoen for negative konsekvenser for interessenter og samfunnet.  

Periode
Denne erklæringen dekker det siste regnskapsåret og vil bli oppdatert årlig.

Denne erklæringen er signert av daglig leder og styret i tråd med regnskapsloven §3-5.

Dersom du vil vite mer om vårt engasjement for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, miljøet, ansattes helse og arbeidsforhold, kan du lese mer her:

Dersom du ønsker å motta vår Code of Conduct eller har spørsmål, vennligst kontakt oss på norway@benum.com.

Search engine powered by ElasticSuite